Litt om hvordan vi jobber

I KKs fritids- og aktivitetsgrupper er vi orientert mot de som er der. Derfor legger vi til rette for deltakelse når vi planlegger noe eller

er i ferd med å igangsette noe nytt. I hver gruppe settes eks. sammen et team av de mest engasjerte deltakerne, de som virkelig vil noe og som ser mulighetene. Vi har regelmessige møter. KK ordner med kaffe eller mat på en av byens kaféer. Her prater vi, og her planlegges det. Alt med mål om å skape utvikling og sørge for at hver enkelt stadig kjenner på lyst til å møte opp neste gang.

Fo

Forebygging og ettervern


Vårt arbeid er i stor grad konsentrert om å forebygge og etterverne.

Forebygging

Tiltak som går ut på å sikre innslag som medfører sosial tilhørighet, livsglede og mening.   Motsatt, forsøker vi å bidra til begrensning av nedbrytende, ødeleggende faktorer.  Med Island-modellen som utgangspunkt organiserer vi fritidsgrupper, kurs og aktiviteter. Det koster ingenting å delta i KKs organiserte fritid.

PER D.D. ER FØLGENDE ORGANISERTE FRITIDSORDNINGER, GRUPPER, PROSJEKTER OG KURS OPPE OG FUNGERENDE:


KK Fotball

Antall spillere: 30.  Av disse møter gjennomsnittlig 14-20 opp til ukentlig trening. I tillegg har vi med rundt 25 spillere fra andre lag som deltar i vår KK CUP. Sistnevnte er flyktninger og innvandrere som er spesielt invitert til å delta i cupspill.


KAFFESLABBERAS

Ukentlige treff i det offentlige rom, nærmere bestemt på kafé. Kaffedrikkende som møtes minst en gang hver uke, for å bli kjent med andre mennesker, sosialisere og få impulser fra virkeligheten, fra andre steder enn eks. sosiale medier, tv  etc. etc.  I Noen prosjekter er antallet aktører eller deltakere underordnet. Dette gjelder bl.a. for kaffeslabberaset. Noen av de beste øyeblikk og samtaler har vært med få personer til stede. Det er også ofte enklere for nye å melde seg på hvis vi ikke er altfor mange der fra

før av. Men artig er det, når antallet enkelte ganger er tosifret! Ukentlig oppmøte: 5-10.

 

WALK´N TALK

Ukentlige gåturer eller bilturer med noen i vår nærmeste krets; de som er i KK-miljøet, delaktige i et av prosjektene, eller er med som venner av andre,  for å se hva vi driver med.  Som regel handler denne gåinga eller kjøringa om at det er behov for en prat,

en pause fra vanskelige tanker eller opplevelser. Bevegelsen til fots eller i bil gjør det ofte lettere å prate ut om tunge ting.  Antall ukentlige medspaserere/medpassasjerer: 2-4.

 

GITARUNDERVISNING

Hvert kurs tar inn 4 elever. Hver undervisning har varighet i to til tre måneder, avhengig av hver enkelt elevs utvikling. Som

gitarlærer er det nærmest umulig å skulle avslutte undervisning overfor en elev før han eller hun faktisk kan spille gitar. Alle

som har noenlunde rytmesans og minst et et par fingre på hver hånd, kan forholdsvis enkelt lære seg å spille gitar. Det meste

beror egentlig på den som skal lære det bort.


Etter fullendt kurs i februar, er oppstart for det neste satt til medio april. Grunnet mange oppgaver; eks. vedlikehold av allerede velfungerende prosjekter, blir det ikke tid å avsette til gitarundervisning før etter inneværende måned.

 

VOLLEYBALL

Fra medio april til september. Antall medspillere og ukentlige oppmøter: 12-14. Dette prosjektet ble igangsatt sommeren 2020.

 

MIDDAG, KINO M.M.

Dette er et prosjekt for vår spesifikke målgruppe (rusavhengige, mennesker med psykiske vansker, unge innvandrere, løslatte fra soning samt unge mennesker som er i risikosone). I samarbeid med sponsor blir ovennevnte målgruppe invitert ut på restaurant for et bedre måltid.  Dette kan vi gjennomføre for rundt 12-14 av våre folk minst en gang hvert kvartal.  Å spise ute på restaurant handler mye om opplevelse av suksess og tilhørighet, kanskje noen av de viktigste faktorer som bør spille inn i ethvert påbegynt endringsprosjekt,  spesielt for rusavhengige.  Får den rusavhengige, etter fullført avrusning, gode opplevelser i form av støtte og velvilje, vil dette kunne ha stor betydning for vedkommendes inspirasjon, som et godt grunnlag for hans eller hennes ønske om

å fortsette prosessen.  Det står respekt av rusmiddelavhengige som faktisk tør å gå for et så vanvittig stort prosjekt det er, det å skulle bytte en velkjent aktiv rustilværelse med en ordnet, strukturert, for dem ukjent, hverdag.  Mange rusavhengige bærer på

en stor frykt for å mislykkes, finne ut at de ikke duger når de er rusfri, finne ut at andre ikke liker dem når de er bare seg selv. Redselen for å bli avvist kan være ekstrem.


HYGGELIG TRENING UTEN STRESS

Hver fredag kl 16.30


Grill & fiske

Varierte dager. Minimum 1 gang hver uke.

 

STYRKETRENING

Fra og med uke 10 (2021) starter vi med styrketrening. Dette vil foregå på SATS treningssenter, som sponser oss med 2 timers trening hver uke. Egen treningsinstruktør fra KK.

 

Ettervern

Innebærer i stor grad det å bidra til at den enkelte, den som er på  vei i tilfriskning,  etter hvert finner et funksjonsnivå som gjør vedkommende i stand til å stå alene, og stå godt,  gjenoppreist. I dager som gir mening, innenfor, gjeninkludert.  Sammen med andre mennesker. I vårt arbeid med ettervern er søkelyset på det å være til stede og nær ofte skakkjørte mennesker, enkelte kronisk skadd pga. egen livsførsel og atferd.

Andre prosjekter


Vi har bidratt med kontakt inn mot kommunale tjenester for familier og vært i nær, hyppig kontakt med unge mennesker i familier som sliter. I tillegg har vi sørget for rask innleggelse til avrusning for enkelte av de som har tatt kontakt. KK har relativt god kontakt med og kommunikasjon med rusmiljø. Vi er ydmykt takknemlig for den tilliten vi blir til del, noe som bl.a. gjør oss i stand til å reagere raskt med det som er nødvendig. Enkelte av de som har tatt kontakt med oss har blitt innlagt til akutt avrusning den samme dag, basert på KKs samtaler med  akutteam og avrusning, etterfulgt av disse fag-gruppers intervju med vedkommende. KK har besørget transport til og fra legevakt, og videre til avrusning. Kriminalomsorgen i Agder har så langt hatt inne to personer til soning av samfunnstjeneste hos Kristiansand konsult.


KK har så langt ikke blitt tildelt tilskudd verken fra kommune eller stat. Det er søkt om midler en rekke ganger. De eneste omsøkte midler

vi har fått innvilget er gitt av HBAF som har gitt oss i overkant av kr. 29.000, -.  Mesteparten av disse pengene er brukt til inndekning av faste utgifter for KK fotball, endel til kjøre- og transportutgifter, samt noe til lønn for vikarer. I år skal det brukes en god del på lønnsutbetaling til noen av de som deltar i våre grupper, og som stiller opp som gruppeledere eller bidrar med annet arbeid. For enkelte av disse blir dette den første ordinære arbeidsansettelse med lønn.


Andre sponsorer: Egon, Lund silketrykkeri, Bedriftssupport, Stiftelsen Petter uteligger, Norsk fotballtrenerforening, Batteriet, og  SATS treningssenter.


Grunnet mangler ved VIPPS´ lagrings-systemer, har rundt 80 av KKs betalende medlemmer blitt slettet.  Dette er svært beklagelig.  En forholdsvis ny og liten organisasjon trenger medlemmer og bidragsytere. At vi på denne måten mister tilgang til bilag og dokumentasjon

på de første medlemmer organisasjonen fikk,  gjør at vi så å si må starte helt på nytt, hva angår tegning av medlemskap.


Kristiansand konsults styresammensetning endres, og styret forsterkes med to nye medlemmer. Dette gjøres for å sikre ansvarlig drift og videreutvikling av KK.


Administrasjon i KK har ikke tatt ut lønn, sett bort ifra enkelte honorar for eksterne oppdrag, eks. i forbindelse med foredrag.